مأموریت

خلق راه کارهای نوآورانه در صنعت خودرو، طراحی بهینه، برون سپاری موثر و عرضه قطعات خودرو با کیفیت مطلوب به مشتریان است.

ارزش ها

خلاقیت، تمایز، بهبود مستمر، کرامت مشتری، تجارت سودمند و منصفانه؛ ارزش هایی می باشند که به آن ها معتقدیم.

شعار ما

ما موفقیت را نه در تغییرات شگرف بلکه در هر حرکت رو به جلو مبتنی بر ایده های نو، جهت رسیدن به هدف متعالی می پنداریم.