زمینه فعالیت
 • طراحی قطعات موتور و کسب دانش علمی و فنی مورد نیاز جهت طراحی موتور و قوای محرکه 
 • طراحی قطعات گیربکس و مکانیزم های سیستم انتقال قدرت در جهت کسب دانش علمی و فنی مورد نیاز جهت طراحی گیربکس و سیستم های انتقال قدرت 
 • طراحی و تولید قطعات خودرو 
 • طراحی شاسی و بدنه  خودرو 
 • طراحی و تولید قطعات سیستم تعلیق
 • طراحی و تولید قطعات سیستم ترمز 
 • طراحی سیستم های هوشمند کنترل  خودرو ( مکاترونیک)
 • طراحی فضا و تزئینات داخلی خودرو 
 • طراحی خودرو های مسابقه ای 
 • طراحی خودرو های کشاورزی و ادوات آنها 
 • طراحی و پیاده سازی خودرو های آتشنشانی و ادوات آنها
 • طراحی خودرو های خاص امدادی و نظامی